Huisregels

Hotel De Bilt - Utrecht heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen het hotel van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van Hotel De Bilt - Utrecht gelden dan ook deze huisregels en gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

Bezoek

1. Hotel bezoekers moeten altijd aan- en afgemeld worden bij de receptie. Indien u bezoek verwacht, dient u deze bij de receptie op te halen.

2. Het is niet toegestaan om tegen betaling gasten te ontvangen op de kamer.

Overlast

3. Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van het hotel is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.

Brandveiligheid

4. In de kamers en openbare ruimtes mag niet gerookt worden. Bij een eerste overtreding van deze regelgeving zal er een boete van € 100,- worden opgelegd. Bij een tweede overtreding zal er over gegaan worden tot verwijderen uit het hotel.

5. Indien men cannabis op de kamers rookt zal er een boete van € 150,- worden opgelegd en zal er over gegaan worden tot verwijderen uit het hotel.

6.Het afdekken van brandmelders op de kamers wordt beboet met € 200,- per overtreding en zal er over gegaan worden tot verwijderen uit het hotel.

Alcohol en drugs gebruik

7. Hotel De Bilt - Utrecht dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van ons hotel u een legitimatiebewijs te tonen.

8. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.

9. Het is verboden om (soft)drugs, lachgas of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.

Check-out tijd

10. Inchecken is mogelijk vanaf 14:00 uur en het uitchecken dient voor 12:00 uur te geschieden. Indien u langer wenst te verblijven of een late check out wilt bij boeken (tot max. 18:00 uur en alleen op basis van beschikbaarheid) dan dient u dit uiterlijk voor 12:00 uur te laten weten. Ook dient de verlenging voor 12:00 uur afgerekend te worden, waarna wij uw kamerpas zullen verlengen.

Algemeen

11. Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel De Bilt - Utrecht, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.

12. Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten

13. Wij gaan respectvol met elkaar om en het is dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken, ofwel door woord of gebaar (handeling), onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.

14. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Hotel De Bilt - Utrecht en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.

15. Om de rust, orde en veiligheid binnen het hotel te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

16. Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.

17. Binnen Hotel De Bilt - Utrecht stellen wij het op prijs dat u gebruikt maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.

18. De medewerkers van ons hotel waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van Van der Valk hotel De Bilt - Utrecht. Bij het niet navolgen van deze regels, wordt u op de zwarte lijst geplaatst. Daarnaast kan besloten worden politie en justitie in te schakelen en u verzocht worden het pand direct te verlaten. Het hotel houdt zich het recht voor om de reservering per direct te beëindigen zonder restitutie van het betaalde reserveringsbedrag.